ALGEMENE VOORWAARDEN – VELUWE ACTIEF B.V.

 

 

1.              Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1            Veluwe Actief: Veluwe Actief B.V. (KvK-nummer: 82439354), gevestigd te Rheden, en voorts alle andere door Veluwe Actief gedreven activiteiten onder de namen VVV servicepost & Fietsverhuur Rheden te Rheden, VeluweActief-Arnhem, VeluweActief-Eerbeek, NijmegenActief, alsmede alle tegenwoordige en toekomstige activiteiten van Veluwe Actief onder welke naam dan ook;

1.2            Opdrachtgever: iedere persoon die, hetzij als natuurlijke persoon hetzij als rechtspersoon, hetzij ten behoeve van zichzelf hetzij ten behoeve van één of meer derden, met Veluwe Actief een overeenkomst sluit en/of Veluwe Actief opdracht geeft tot het verrichten van één of meer activiteiten;

1.3            Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die feitelijk gebruik maakt van of deelneemt aan één of meer van de door Veluwe Actief aangeboden en/of georganiseerde activiteiten;

1.4            Overeenkomst: iedere overeenkomst, hetzij tot verhuur, hetzij tot gebruik, hetzij tot het verrichten van enkele diensten, hetzij tot verkoop of welke overeenkomst ook maar, die Veluwe Actief met de opdrachtgever, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, heeft gesloten.

2.              Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden van Veluwe Actief zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen door of namens Veluwe Actief gedaan, op alle overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, met Veluwe Actief gesloten en op alle activiteiten door Veluwe Actief verricht, tenzij de toepasselijkheid door Veluwe Actief uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
 • Door het aangaan van een overeenkomst met Veluwe Actief en/of het verstrekken van een opdracht aan Veluwe Actief en/of het deelnemen aan een activiteit van Veluwe Actief wordt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever aanvaard.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Aanmelding/boeking
  • Aanmelding voor boeking van een overeenkomst door de opdrachtgever kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
  • Bij iedere aanmelding/boeking registreert Veluwe Actief de noodzakelijke persoonlijke gegevens van de opdrachtgever, zoals diens naam en adres, alsmede de overeengekomen periode en gemaakte prijsafspraken. Veluwe Actief is gerechtigd om de opdrachtgever zich jegens haar te doen legitimeren.
  • Handelt de opdrachtgever bij aanmelding/boeking (mede) namens één of meer (andere) gebruikers, dan is hij gehouden zulks terstond en uitdrukkelijk aan Veluwe Actief mee te delen onder vermelding van alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Veluwe Actief ten behoeve van die (andere) gebruikers mede kunnen bepalen.
  • De overeenkomst met Veluwe Actief komt tot stand door de enkele mondelinge of schriftelijke aanmelding/boeking door de opdrachtgever zonder dat een nadere schriftelijke bevestiging door Veluwe Actief is vereist. Desalniettemin zal Veluwe Actief in geval van tijdige aanmelding/boeking door de opdrachtgever en in alle gevallen op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen. Een schriftelijke bevestiging aan de opdrachtgever door of namens Veluwe Actief is ook geldig indien deze niet door Veluwe Actief is ondertekend.

 

 1. Programma’s en tarieven
  • Veluwe Actief publiceert jaarlijks het door haar aangeboden vaste activiteitenprogramma en een prijslijst. Daarnaast verzorgt Veluwe Actief al dan niet op aanvraag tijdelijke activiteiten tegen een speciaal gepubliceerd tarief. Ook verzorgt Veluwe Actief op aanvraag een met de opdrachtgever overeen te komen individueel programma tegen een overeengekomen tarief.
  • De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door het laatste door Veluwe Actief gepubliceerde activiteitenprogramma respectievelijk het tijdelijke dan wel individueel overeengekomen programma.
  • Gepubliceerde tarieven gelden per persoon tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. In de vermelde tarieven zijn uitsluitend begrepen de daarbij vermelde diensten, materialen en/of voorzieningen.
  • De gepubliceerde tarieven zijn gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen zoals die aan Veluwe Actief bekend waren op de dag van vaststelling van de publicatie. In geval van nadien aan Veluwe Actief opgekomen wijzigingen in prijzen, heffingen en belastingen, behoudt Veluwe Actief zich het recht voor tot aanpassing van haar tarieven. Veluwe Actief verbindt zich om uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de overeengekomen periode van een dergelijke tariefswijziging mededelingen te doen aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft het eerder overeengekomen tarief van kracht. Bij een verhoging van het eerder overeengekomen tarief binnen 3 maanden na aanmelding/boeking heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren en maakt de opdrachtgever aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden.
  • Alle bijzondere kosten, zoals kosten van vergunningen en ontheffingen, transport- en opslagkosten e.d., die niet krachtens uitdrukkelijke vermelding in het geldende of overeengekomen programma zijn verdisconteerd, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  • Kennelijke fouten en vergissingen in het programma in de prijslijst of in enige andere publicatie door of namens Veluwe Actief binden Veluwe Actief niet.

 

 1. Waarborg(som) en legitimatie
  • Veluwe Actief kan bij aanvang van de overeengekomen periode van de opdrachtgever een nader te bepalen waarborg(som) verlangen. Deze zal bij het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever worden teruggegeven (terugbetaald) onder inhouding door Veluwe Actief van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst nog aan haar verschuldigd is of mocht zijn.
  • In geval van door de gebruiker op enigerlei wijze jegens Veluwe Actief veroorzaakte schade en/of ernstig vermoeden van schade, waarvan de omvang niet onmiddellijk bij inlevering door Veluwe Actief is vast te stellen, is Veluwe Actief gerechtigd de waarborg(som) geheel of gedeeltelijk onder zich te houden totdat de volledige schade is vastgesteld.
  • Veluwe Actief is gerechtigd om, indien zulks nog niet conform artikel 3.2. bij de aanmelding/boeking is geschied, bij aanvang van de overeengekomen periode de opdrachtgever en /of gebruiker(s) zich jegens haar te doen legitimeren.

 

 1. Betaling en incassokosten
  • De opdrachtgever is gehouden om tien dagen na de schriftelijke of mondelinge overeengekomen aanmelding/boeking 25% van het geldende c.q. overeengekomen tarief te voldoen.
  • Door Veluwe Actief aan de opdrachtgever na de overeengekomen periode toegezonden facturen, zoals voor het resterende bedrag, gewijzigde aantallen en/of activiteiten, ontstane schade e.d. dienen uiterlijk binnen veertien dagen na verzending door Veluwe Actief aan de opdrachtgever door deze aan Veluwe Actief te zijn voldaan.
  • Bedragen die ingevolge artikel 6.1. vóór aanvang van de overeengekomen periode verschuldigd zijn alsmede betalingen bedoeld in artikel 6.2, dienen te worden voldaan door overmaking op de door Veluwe Actief daartoe opgegeven bank- of postbankrekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk anders door Veluwe Actief bepaald.
  • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in Nederland geldende wettelijke rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
  • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht Veluwe Actief alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
  • Eventueel door Veluwe Actief te maken buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012’. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Indien Veluwe Actief aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
  • Veluwe Actief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–  na het sluiten van de overeenkomst Veluwe Actief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– Indien door  vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Veluwe Actief  kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Veluwe Actief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Veluwe Actief kan worden gevergd.

7.2                   Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is Veluwe Actief gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.3                   Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Veluwe Actief op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Veluwe Actief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4                   Indien Veluwe Actief tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.5                   In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Veluwe Actief vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Veluwe Actief op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Tijdsduur overeenkomst
  • Indien de overeengekomen periode een tijdsduur van meerdere dagen betreft, zijn zowel de dag van vertrek als de dag van terugkomst als gehele dagen berekend, tenzij uitdrukkelijk door Veluwe Actief anders is vermeld.
  • Indien de overeengekomen periode één dag betreft, wordt de tijdsduur door Veluwe Actief zoveel mogelijk aangegeven. Indien door Veluwe Actief geen tijdsduur is aangegeven wordt als één dag beschouwt de periode gelegen tussen 00.00 en 24.00 uur daaropvolgend.
  • Indien de overeengekomen periode één dagdeel betreft, wordt de tijdsduur door Veluwe Actief zoveel mogelijk aangeven. Indien door Veluwe Actief geen tijdsduur is aangeven wordt als één dagdeel beschouwt de periode van drie uur.

 

 1. Wijziging, aanvang en duur overeenkomst
  • De aanvang en de duur van de overeengekomen periode kunnen niet worden gewijzigd, behoudens uitdrukkelijke instemming van Veluwe Actief.
  • In geval van verkorting van de met de opdrachtgever overeengekomen periode door de opdrachtgever zelf en/of de gebruiker(s) om welke reden ook, heeft de opdrachtgever geen aanspraak op restitutie van het betaalde tarief.
  • In geval van overschrijding van de met de opdrachtgever overeengekomen periode door de opdrachtgever zelf en/of de gebruiker(s) om welke reden ook, hetzij wegens een toerekenbare hetzij wegens een ontoerekenbare tekortkoming, waardoor langer van door Veluwe Actief ter beschikking gestelde materialen, accommodaties, personeel, etc. wordt gebruik gemaakt en /of door Veluwe Actief ter beschikking gestelde materialen later bij Veluwe Actief worden terugbezorgd dan overeengekomen, maakt Veluwe Actief aanspraak op een schadevergoeding die gelijk is aan ten hoogste twee maal het bedrag voor de overschreden tijdsduur, zulks vermeerderd met alle werkelijke kosten die door overschrijding van overeengekomen periode voor Veluwe Actief ontstaan, zoals extra transportkosten van vervangend materiaal, extra kosten voor accommodaties, extra kosten voor personeel, aansprakelijkstelling door gedupeerde derden, etc.

 

 1. Annulering
  • Indien de opdrachtgever de overeenkomst vooraf wenst te annuleren is dat ten allen tijden mogelijk, maar uitsluitend met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Annulering kan nimmer plaatsvinden met terugwerkende kracht.
  • De opdrachtgever is bij annulering van de overeengekomen periode c.q. het overeengekomen programma aan Veluwe Actief de navolgende bedragen verschuldigd:

10.2A                   bij annulering vanaf de dagtekening van de bevestiging(inclusief):

25% van het geldende c.q. overeengekomen tarief.

10.2B                   bij annulering vanaf de zevende dag (inclusief) vóór aanvang van

de overeengekomen periode: 75% van het geldende c.q. overeengekomen tarief.

 

10.2C                  bij annulering op de overeengekomen dag zelf; 100% van het

geldende c.q. overeengekomen tarief.

 • Slechte weersomstandigheden zijn geen reden voor annulering. Bij slechte weersomstandigheden zal er in overleg worden gezocht naar een passende aanpassing van het overeengekomen programma.
 • Bij annulering door opdrachtgever als gevolg van overmachtsituaties, zulks uitsluitend ter beoordeling van Veluwe Actief, dient de opdrachtgever het volgens artikel 10.2 geldende annuleringstarief te voldoen. Indien de opdrachtgever het overeengekomen programma verzet naar een periode vallend binnen het lopende kalenderjaar (buiten het hoogseizoen, i.o. met Veluwe Actief), zal Veluwe Actief het voldane annuleringsbedrag in geval van 10.2B en 10.2C op de uiteindelijke factuur na de nieuwe overeengekomen periode in mindering brengen tot een maximum van 75% van het geldende c.q. overeengekomen tarief.

 

 

 

 

 1. Vermindering overeengekomen aantallen/hoeveelheden
 • Vermindering van minder dan 10% van het overeengekomen aantal gebruikers respectievelijk het overeengekomen hoeveelheid materialen kan kosteloos tot zeven dagen vóór aanvang van de overeengekomen periode. Na dit tijdstip wordt door Veluwe Actief de overeenkomst uitgevoerd op basis van hetgeen zeven dagen vóór aanvang van de overeengekomen periode bekend was.
 • Bij een vermindering van meer dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen aantal gebruikers respectievelijk de eerder overeengekomen hoeveelheid materialen geldt zulks als annulering ten aanzien van het aantal gebruikers respectievelijk de hoeveelheid materiaal waarmee de eerdere overeenkomst wordt verminderd en is ten aanzien daarvan het bepaalde in artikel 10 van overeenkomstige toepassing.
 • Vermeerdering van het overeengekomen aantal gebruikers en/of de overeengekomen hoeveelheid materialen worden door Veluwe Actief altijd in rekening gebracht.
 • Veluwe Actief verneemt van de opdrachtgever om organisatorische reden graag eventuele wijzigingen in het overeengekomen aantal gebruikers en/of hoeveelheid materialen, behoudens artikel 11.1.

 

 • Nakoming overeenkomst Veluwe Actief en overmacht
  • Veluwe Actief zal tijdig bij aanvang van de overeengekomen periode de overeengekomen materialen ter beschikking stellen aan de gebruiker(s) en /of zorgdragen dat de overeengekomen activiteit tijdig aanvangt.
  • De opdrachtgever kan van Veluwe Actief een schadevergoeding vorderen over elke periode dat het overeengekomen materiaal door toerekenbare tekortkoming van Veluwe Actief niet tijdig ter beschikking wordt gesteld of een overeengekomen activiteit door een toerekenbare tekortkoming van Veluwe Actief niet tijdig aanvangt. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste 125% van het tarief voor de overeengekomen periode respectievelijk activiteit bij totaal in gebreke blijven door Veluwe Actief en bedraagt bij niet-tijdige ter beschikkingstelling respectievelijke aanvang door Veluwe Actief een percentage daarvan naar evenredigheid met de duur van de vertraging.
  • In geval van gewichtige of onvoorziene omstandigheden, die niet aan Veluwe Actief kunnen worden toegerekend en die zich onmiddellijk vóór of tijdens de overeengekomen periode voordoen, is Veluwe Actief gerechtigd om een alternatief programma en/of een alternatieve activiteit aan te bieden en/of wijzigingen aan te brengen in duur, route, materialen, accommodaties, programmaonderdelen etc onder de verplichting eventuele nadelige gevolgen voor de gebruiker(s) zoveel mogelijk te beperken. Deze omstandigheden kunnen onder meer worden bepaald door: het weer, het verkeer, onvoldoende en/of onjuiste informatie van de opdrachtgever, het gedrag van een gebruiker of het gedrag en/of samenstelling van een groep gebruikers en andere niet aan Veluwe Actief toerekenbare situaties en/of omstandigheden. Veluwe Actief is in dat geval niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de opdrachtgever en/of gebruiker(s) buiten de werkingssfeer van het eerder overeengekomen, zoals met betrekking tot (extra) reis-, verblijfs-, verlet-, en verzekeringskosten, inkomensderving, e.d.

 

 • Aansprakelijkheid Veluwe Actief
  • Indien Veluwe Actief aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  • Veluwe Actief is niet aansprakelijk voor:
   2. A. schade ten gevolge van het gedrag van, verkeerde inschattingen, verkeerde beslissingen en/of overschatting van eigen vermogens door de opdrachtgever en/of gebruiker(s);

13.2. B. schade aan en/of verlies van bezittingen en meegebrachte materialen van opdrachtgever en/of gebruiker(s);

13.2. C. enige indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder

mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-of milieuschade;

13.3. D. schade veroorzaakt door derden die door Veluwe Actief zijn ingeschakeld

13.2. E. schade, waarvoor de gebruikelijke WA-, reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden;

13.3. F. schade die de opdrachtgever en/of gebruiker(s) mocht(en) lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13.3                 Indien Veluwe Actief aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Veluwe Actief beperkt tot ten hoogste tweemaal het overeengekomen tarief.

13.4                De aansprakelijkheid van Veluwe Actief is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

13.5                 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Veluwe Actief of op grond van de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van Veluwe Actief.

 

14                    Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever en gebruiker

 • Het door Veluwe Actief aan de gebruiker ter beschikking gestelde materiaal zal uitsluitend dienen tot het gebruik waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd. Onder gebruiker wordt in dit artikel tevens verstaan een aantal gebruikers of een groep van gebruikers.
 • Het is de gebruiker niet toegestaan het materiaal anders dan overeenkomstig de bestemming te gebruiken, in het materiaal veranderingen aan te brengen en/of het materiaal aan derden af te staan of in gebruik te geven zonder uitdrukkelijke toestemming van Veluwe Actief.
 • De gebruiker is gehouden aan het einde van de overeengekomen periode het door Veluwe Actief ter beschikking gestelde materiaal bij Veluwe Actief in te leveren en wel zo schoon als mogelijk, in dezelfde staat als waarin het ontvangen en op dezelfde plaats als waar het bij aanvang van de overeengekomen periode aan de gebruiker ter beschikking is gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Veluwe Actief is gerechtigd zo nodig extra onderhouds- of reparatiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal vanaf het tijdstip van ter beschikkingstelling door Veluwe Actief aan de gebruiker tot aan het tijdstip van inlevering bij Veluwe Actief door de gebruiker.
  Opdrachtgever en gebruiker gaan akkoord met de goede en volledige aflevering, zodra dit door de gebruiker wordt verklaard of het materiaal door de gebruiker in gebruik wordt genomen. Eventuele gebreken aan het materiaal dienen vooraf door de opdrachtgever of gebruiker aan Veluwe Actief te worden gemeld om aansprakelijkheid van de opdrachtgever en gebruiker te voorkomen.
 • De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder gehouden tot naleving van alle aanwijzingen die door of namens Veluwe Actief worden gegeven ter bevordering van een goede en veilige uitvoering van de overeenkomst.
 • De gebruiker die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de overeenkomst door Veluwe Actief in sterke mate wordt bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu kan door Veluwe Actief van (de voorzetting van) de uitvoering van de overeenkomst worden uitgesloten, indien zijn gedragingen zulks rechtvaardigen. De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Veluwe Actief aansprakelijk voor de uit deze gedragingen voortvloeiende kosten en schade. Indien evenwel de betrokken gebruiker terzake van zijn uitsluiting geen verwijt treft, vindt gehele restitutie van het bepaalde tarief plaats.
 • De opdrachtgever en de gebruiker zijn ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Veluwe Actief aansprakelijk voor alle schade en /of verlies van de door Veluwe Actief aan de gebruiker en/of gebruikers ter beschikking gestelde materialen, inclusief de kosten verbonden aan door Veluwe Actief zelf dan wel aan door Veluwe Actief ingeschakelde derden uit te voeren zoekacties, vervoer en berging van materialen, aangiften van vermissing e.d. De kosten voor regulier onderhoud en normaal herstel van gebreken en slijtage zijn voor rekening van Veluwe Actief.
 • Bij schade en/of verlies als bedoeld in artikel 14.7 dient Veluwe Actief daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk bij inlevering van materiaal, door de opdrachtgever of door gebruiker in kennis te worden gesteld.

Voor het geven van reparatieopdrachten is te allen tijden voorafgaande toestemming van Veluwe Actief nodig. Vaststelling van schade en/of verlies, die niet onmiddellijk bij inlevering door Veluwe Actief is te constateren en/of te becijferen, geschiedt binnen tien dagen na inlevering en wordt door Veluwe Actief dan schriftelijk en nauwkeurig mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever meegedeeld. De opdrachtgever is gehouden om binnen veertien dagen na deze opgave de schade aan Veluwe Actief te vergoeden.

 • Iedere tekortkoming van Veluwe Actief, de opdrachtgever en/of de gebruiker in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst die zulks rechtvaardigt, geeft aan de wederpartij de bevoegdheid tot onmiddellijke opschorting van haar verplichtingen en in het bijzonder tot terugname van door haar ter beschikking gestelde materialen en/of staking van activiteiten. In dat geval is Veluwe Actief tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever, onverminderd de aanspraak van Veluwe Actief op volledige vergoeding door de opdrachtgever van alle kosten en/of schade.
 • Het bepaalde in artikel 6.4 omtrent volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en kosten van tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken is van overeenkomstige toepassing op ieder verhaal van schade jegens de opdrachtgever en/of de gebruiker krachtens dit artikel, onverminderd de aanspraak van Veluwe Actief op de wettelijke rente over de gehele termijn dat de opdrachtgever en/of gebruiker jegens haar in verzuim verkeert.

 

15                    Risico en verzekeringen

 • Deelname aan door Veluwe Actief georganiseerde activiteiten en gebruik van door Veluwe Actief ter beschikking gestelde materialen vindt plaats op eigen risico van opdrachtgever en/of gebruiker, ook bij minder gunstige omstandigheden. Opdrachtgever en gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-, reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Veluwe Actief is verzekerd terzake van door haar jegens opdrachtgever en/of gebruiker veroorzaakte schade voorzover zijn voor die schade wettelijk aansprakelijk is.

 

16                    Klachten

16.1                 Veluwe Actief zet zich ten allen tijden in voor een zo goed mogelijke uitvoering van de overeenkomst. Mochten desalniettemin eventueel klachten rijzen over de uitvoering van de overeenkomst, dan dient die voor zover mogelijk bij inlevering van het door Veluwe Actief ter beschikking gestelde materiaal c.q. ter plaatse van de activiteit te worden ingediend.

16.2                 Mocht de klacht ter plekke niet bevredigend worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen veertien dagen nadien schriftelijk te worden ingediend bij Veluwe Actief v.o.f., Heuvenseweg 5A, 6996 JE Rheden.

16.3                 Indien een klacht niet binnen de in artikel 16.2 genoemde termijn is ingediend, wordt de overeenkomst geacht goed te zijn uitgevoerd.

16.4                 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

17                    Conversie

17.1                 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

18                    Partiële nietigheid

18.1                 Mocht enige bepaling van deze Voorwaarden niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen  de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven

 

19                   Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

19.1                 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2                 De rechter in de vestigingsplaats van Veluwe Actief is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. In dat geval heeft Veluwe Actief het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3                 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderling te beslechten.

Openingstijden

Wij zijn geopend van dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur (tijdens schoolvakanties ook op maandag). Ons kantoor is bereikbaar dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur. Tijdens feestdagen gelden aangepaste tijden.

Adres

Veluwe Actief
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden

T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl

Routebeschrijving

Met openbaar vervoer

 • Vanuit NS station Arnhem de trein naar Dieren/Zutphen of vanuit NS station Zutphen de trein naar Arnhem.
 • Uitstappen bij NS Station Rheden en ca. 500 meter lopen richting Veluwetransferium.

Met auto

Vanuit richting Utrecht/’s-Hertogenbosch

 • A12 richting Arnhem.
 • Bij knooppunt Velperbroek afslag richting Zutphen/Westervoort.
 • Volg A348 richting Zutphen.
 • Afslag 1 Arnhem/Velp/Veluwezoom.
 • Eind weg rechtsaf richting Rheden/Veluwezoom volgen.
 • Bij 2e rotonde (met betonnen schaapjes er op) linksaf.
 • Weg (Schietbergseweg) volgen, bij splitsing na ca. 600 meter links aanhouden. Bij P1 is het Veluwetransferium.

Vanuit richting Rotterdam/Nijmegen

 • Vanuit Rotterdam A15 richting Nijmegen.
 • Bij knooppunt Ressen A325 richting Arnhem.
 • Bij Velperbroek circuit A348 richting Zutphen.
 • Afslag 1 Arnhem/Velp/Veluwezoom
 • Eind weg rechtsaf richting Rheden/Veluwezoom volgen.
 • Bij 2e rotonde (met betonnen schaapjes er op) linksaf.
 • Weg (Schietbergseweg) volgen, bij splitsing na ca. 600 meter links aanhouden. Bij P1 is het Veluwetransferium.

Vanuit richting Zutphen

 • N348 richting Dieren/Arnhem
 • Na Dieren A348 richting Arnhem (of B-weg richting Rheden volgen en bij rotonde (met betonnen schaapjes er op) rechtsaf
 • Afslag 1 Arnhem/Velp/Veluwezoom
 • Einde weg rechtsaf richting Rheden/Veluwezoom volgen.
 • Bij 2e rotonde (met betonnen schaapjes er op) linksaf.
 • Weg (Schietbergseweg) volgen, bij splitsing na ca. 600 meter links aanhouden. Bij P1 is het Veluwetransferium.

Vanuit richting Apeldoorn/Zwolle

 • A50 richting Arnhem
 • Bij knooppunt Waterberg A12 richting Arnhem
 • Bij knooppunt Velperbroek, richting Zutphen/Westervoort en dan A348 richting Zutphen.
 • Volg beschrijving hierboven vanuit richting Utrecht/Rotterdam.

Parkeergelegenheid

Er zijn twee grote gratis parkeerplaatsen:

 • Parkeerplaats Houtplaats (Schietbergseweg 28 – naast restaurant Houtplaats)
 • Parkeerplaats Bezoekerscentrum (Heuvenseweg 5A- vanaf Houtplaats rechtdoor, bij T-splitsing links).