Algemene huurvoorwaarden Veluwe Actief B.V.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Het gehuurde: alles wat eigendom is van VeluweActief B.V. en verhuurd wordt vanaf verschillende vestigingen en locaties of na overeenkomst wordt uitgeleend aan de huurder. Onder andere vervoersmiddelen en spelmaterialen.
Vervoersmiddel: hieronder wordt verstaan fiets, (e-)tandem, ebike, (e-)mountainbike, (e-)step, elektrische scooter, (e-)fatbike, bolderwagen en andere items die worden verhuurd om mensen/dieren of materiaal te vervoeren.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit.
Huurperiode: de op voorhand afgesproken periode waarin huurder het product mag gebruiken.
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de vervoersmiddelen, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van onderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de vervoersmiddelen en het derven van huurinkomsten.
Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het vervoersmiddel.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van vervoersmiddelen en spelmaterialen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2 – Verplichtingen huurder
1. De huurder houdt zich aan de door verhuurder opgestelde gebruiksregels. De huurder is verplicht om ook eventueel andere gebruikers waarvoor hij/zij voor heeft gehuurd, hiervan op de hoogte te stellen dat deze zich hieraan moeten houden.
2. De huurder moet netjes met het gehuurde omgaan en gebruiken zoals dat bedoeld is. Het is verboden om het gehuurde te gebruiken op een terrein waarvoor het niet geschikt is.
3. De huurder zal goed zorgen voor het gehuurde. Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten en niet on-afgesloten/onbewaakt achterlaten.
4. Huurder moet het gehuurde inleveren in dezelfde staat als hij het gehuurde heeft ontvangen.
5. Huurder moet de bagage op de vervoersmiddelen zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen mensen achter op de fiets worden vervoerd, alleen kinderen in een kinderzitje. Voor de Ouder-en-Kind-scooter geldt een maximaal gezamenlijk belasting van 130 kilo. Voor kinderen t/m 7 jaar is een rugsteun verplicht.
6. Huurder is verplicht om de personen die hij het gehuurde laat gebruiken te wijzen op de verhuurregels en de naleving ervan.
7. Huurder moet erop letten dat niet iemand het gehuurde gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
8. Huurder mag het gehuurde niet doorverhuren.
9. Huurder mag niet met het gehuurde naar andere landen, mits dit vooraf schriftelijk is afgesproken.
10. Als het gehuurde kapot is, stelt de huurder de verhuurder z.s.m. op de hoogte volgens artikel 3 lid 4. De huurder mag het gehuurde niet verder gebruiken als dit het defect erger maakt.
11. De huursom wordt vooraf voldaan.
12. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. De huursom staat op de huurovereenkomst.

13. Vooraf bij reserveren kiest de huurder al dan niet voor de optie “onbezorgd op pad”. Dit houdt in:
a. Pechservice. Als je terug komt met een defect aan het gehuurde vervoersmiddel, zal dit meteen gerepareerd worden, indien mogelijk. Als reparatie niet mogelijk is krijg je een passend vervangend vervoersmiddel mee. Bij pech onderweg kunnen we je telefonisch helpen met herstel of we komen ter plaatse repareren of vervangen het verhuur product of halen de fiets, en wellicht de bestuurder ook, op.
b. Afkopen van het eigen risico bij schade aan het gehuurde vervoersmiddel:
Materiele schade aan gehuurde items dient u aan ons te vergoeden. Dit risico (zie B bij Schade) kunt u vooraf afkopen. Het bedrag is afhankelijk van het vervoersmiddel:
Versnellingsfietsen: € 2,- per dag.
Elektrische vervoersmiddelen: € 5,- per dag.

Artikel 3 – Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een vervoersmiddel aan huurder meegeeft, heeft deze de overeengekomen accessoires, specificaties en de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Het vervoersmiddel is schoon, goed onderhouden en – voor zover bij verhuurder kenbaar – in technisch goede staat. Bij een elektrische scooter is de accucapaciteit voldoende voor de verplichte routes.
2. Huurder krijgt kosteloos en indien beschikbaar een upgrade als er geen vervoersmiddel kan worden meegegeven uit de afgesproken categorie.
3. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen openingstijden kan melden.
4. Als de huurder een defect aan het gehuurde constateert, dient hij dit direct bij de verhuurder kenbaar te maken. In overleg wordt direct pechhulp geboden. Als reparatie niet direct mogelijk is, krijgt de huurder passend vervangend materiaal indien men binnen een straal van 40 km vanaf de verhuurlocatie is. Eventueel kan de huurder het vervoersmiddel bij een andere verhuurlocatie van VeluweActief laten repareren of ruilen.
5. Verhuurder inspecteert het gehuurde direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
6. In geval van schade aan het gehuurde zijn de kosten van repatriëring voor rekening van verhuurder, tenzij het derde lid van artikel 5 van toepassing is.

Artikel 4 – Annuleren
4.1 Bij annuleringen van vooraf betaalde reserveringen wordt niet de volledige huursom teruggegeven. De huurder kan wel het huurbedrag van de reservering, éénmalig, en uiterlijk 12 uur tevoren, in de vorm van een tegoed ontvangen voor een nader te bepalen datum, daarbij wordt er 10% van de huursom als administratiekosten berekend. Bij een volgende annulering van die reservering gelden de annuleringsvoorwaarden zoals bij 4.2.
Bij annulering op de reservering dag heeft de verhuurder het recht geen huursom terug te betalen in welke vorm dan ook.
4.2 Indien huurder geen tegoed, maar huursom terug wil gelden de volgende regels:
– Bij annuleringen meer dan een week voor de dag van verhuur; bedrag terug – 10% administratiekosten
– Bij annuleringen minder dan week voor de dag van verhuur; bedrag terug – 50% administratiekosten
– Bij annuleringen op de dag van verhuur zelf; bedrag terug – 75% administratiekosten
4.3 Annuleren kan alleen per e-mail naar info@veluweactief.nl

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de huurder bij schade
1. Huurder is voor schade van het gehuurde per schadegeval aansprakelijk. Bij fietsen is het eigen risico bij schade maximaal
€ 150,-, bij elektrische fietsen maximaal € 300,- en bij elektrische scooters maximaal € 700,-.
1b. Bij spelmateriaal is het eigen risico per schadegeval opvraagbaar bij de verhuurder.
2. De huurder kan het eigen risico bij schade aan het vervoersmiddel afkopen voor aanvang van de huurperiode.
3. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 2 wel of niet heeft gedaan, moet huurder de schade van verhuurder volledig vergoeden. Mits de huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden of dat het niet redelijk en billijk is dat de huurder alles moet vergoeden.
4. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van het gehuurde tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het gehuurde heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal het gehuurde bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.
5. Als huurder een andere persoon op een vervoersmiddel als passagier meeneemt of wanneer huurder een andere persoon het vervoersmiddel laat gebruiken, is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of niet doen.

Artikel 6 – Gebreken aan het gehuurde en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.
2. Wanneer iemand die personenschade heeft opgelopen, deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze personenschade.
3. Dat wat in artikel 6 lid 2 staat geldt niet als de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten of als er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
4. De opgegeven actieradius van een elektrische vervoersmiddel is niet meer dan een schatting.

Artikel 7 – Reparaties en diefstal
1. Reparaties aan het gehuurde zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van het gehuurde door huurder.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder het gehuurde laten repareren. Verhuurder geeft deze toestemming als dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en andere omstandigheden.
3. Als uitzondering op lid 2 is het de huurder toegestaan om voor eigen rekening en eigen risico lekke banden, lampjes en batterijen van de vervoersmiddelen te (laten) repareren of vervangen. Daarvoor is geen toestemming van verhuurder nodig. Gemaakte kosten hiervoor kunnen niet worden verhaald op de verhuurder.
4. Als het gehuurde schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder dit gehuurde terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is en volgens artikel 3 lid 4. Naar een andere vestiging brengen mag alleen na overleg met de verhuurder.
5. Huurder moet schade aan het gehuurde zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.
6. De huurder dient bij diefstal of vermissing aangifte te doen bij de politie. De sleutel moet bij verhuurder worden ingeleverd m.u.v. mountainbikes zonder vast slot met sleutel.
7. Als er sprake is van diefstal of vermissing dient huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met verhuurder.
8. Huurder dient een vast bedrag te betalen aan verhuurder als de fiets gestolen wordt tijdens de afgesproken huurperiode.
De bedragen zijn als volgt gedefinieerd:
– Versnellingsfiets 3 versnellingen € 350,- – kinderfiets € 100,-
– Versnellingsfiets 7 versnellingen / MTB € 500,-
– E-bike /E- Scooter / VeluweScooter of Waalscooter € 1.000,-
– Tandem of Bakfiets € 750,-
– E-tandem / E-MTB / E-Bakfiets € 2.000,-

9. Indien huurder de sleutel niet kan overhandigen aan verhuurder wordt er naast de boete voor de vermissing van de fiets ook een nalatigheidstoeslag gerekend van € 150,-.

Artikel 8 – De huurperiode
1. Huurder moet het gehuurde uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt terugbrengen naar de vestiging waar deze afgehaald is. Bij elke vroegtijdige terug bezorging van gehuurde materialen blijft de volle huurprijs gelden.
2. De huurder mag het gehuurde alleen met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt het gehuurde niet volgens afspraak terug na het einde van de huurperiode, dan kan de verhuurder het gehuurde zelf terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat het gehuurde aan de verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder het gehuurde niet op tijd inlevert, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, mag de verhuurder de huurder 20% van de daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de gehuurde te laat terug komt. Na overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 9 – Betaling – waarborgsom
1. Bij het begin van de huurperiode dient de volledige huursom te zijn betaald. Ook kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen bij aanvang van de huurperiode.
2. Zodra het gehuurde is ingeleverd betaalt de verhuurder de eventuele waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt binnen twee maanden.
3. Als een andere persoon schade van het gehuurde heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.

Artikel 10 – Elektrische Scooter (VeluweScooter of WaalScooter)
1. Minimumleeftijd van de bestuurder is 16 jaar. Kinderen op de Ouder-en-Kind-scooter zijn minimaal 6 jaar. Bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of AM.
2. Het is verplicht om vóór vertrek kennis te nemen van theoretische en praktische instructie met de gebruiksregels.
3. De bestuurder gaat pas zelfstandig rijden als deze voldoende vaardigheid heeft getoond tijdens de instructie. Gebruik van het gehuurde is voor eigen risico.
4. Het rijden van de meegegeven routes is verplicht. Afwijken van de meegegeven routes is niet toegestaan mits vooraf besproken tussen verhuurder en huurder.
5. Overtredingen en verkeersboetes zijn voor eigen rekening.
6. De routes bij de huur van 3 uur zijn maximaal 30 km. en inclusief maximaal 40% accucapaciteit. Bij overschrijding van de accucapaciteit (van maximaal 40%) betaalt u € 25,- extra per 10% accucapaciteit.
7. Onze elektrische scooter – VeluweScooter – Waalscooter – is geschikt voor één persoon c.q. bestuurder.
8. De Ouder-Kind-scooter is geschikt voor twee personen (bestuurder en passagier) met een maximaal gezamenlijk gewicht van 130 kilogram.
9. De elektrische scooters zijn WA verzekerd met een eigen risico van € 175,-. Als u schade rijdt aan derden wordt het schadebedrag vanaf
€ 175,- door de verzekeraar vergoed. Tot € 175,- wordt ten laste gelegd aan de bestuurder van het voertuig en dient door de bestuurder aan verhuurder te worden voldaan.
9b. De materiële schade aan het gehuurde voertuig is niet verzekerd. Wanneer er sprake is van schade kan het bedrag oplopen tot maximaal
€ 700,-. Zie artikel 5.
10. Huurperiode is vermeld op de verhuurovereenkomst: de vermelde retourtijd is geldend.

Artikel 11 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract, worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 12 – Veiligheid en vergunningen
De vervoersmiddelen worden zeer zorgvuldig onderhouden om garant te staan voor de optimale veiligheid van de deelnemers.
Deelname is voor eigen risico. Als u met meer personen bent, dient u andere deelnemers op de hoogte te stellen van de gebruiksregels en het eigen risico waarvoor iedereen persoonlijk verantwoordelijk is.
Voor alle door ons uitgezette routes hebben wij toestemming van terreineigenaren. Wij schenken een deel van onze inkomsten om hen te helpen bij het behoud van hun natuur -& cultuurgebieden. Vereniging Natuurmonumenten heeft ons vergunning verleend, gebaseerd op de richtlijnen van het natuurzorgsysteem Support for Nature. We zorgen ervoor dat het evenement veilig is, zo min mogelijk schade aan de bodem en de natuur teweegbrengt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor bezoekers en omwonenden.

Adres

Veluwe Actief B.V.
Veluwetransferium Posbank
Heuvenseweg 5a
6991 JE Rheden

T: 026 495 55 11 – T: 026 495 30 50
E: info@veluweactief.nl